Datasekretessredogörelse (kombinerad registerredogörelse och informationsdokument) Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 § Uppgjord den 29.5.2012

Registret upprätthålls av staden XXX Byggnadsmyndighet, adress XXX. Kontaktperson är xxx, adress xxx, 00000 Stad, telefon +358 xxx.

Registrets regelmässiga informationskälla består av de uppgifter som användaren ger i e-tjänsten.

Informationen bevaras så länge som i förevarande sak har behandlats och informationen inte längre är nödvändig för registerföraren eller tjänsten.

Om användarens information lämnas ut regelbundet till en part utanför registeransvariges organisation, ombeds användarens behöriga medgivande på förhand. Offentligheten av information som lämnats till myndigheten bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller i eventuell speciell lag.

Registrets personuppgifter sparas konfidentiellt. Endast vissa personer har åtkomst till informationen och även de ska logga in i systemet.

De personer som lämnat information har rätt att kontrollera uppgifterna som de har skickat om sig själv och begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Begäran om saken framförs till registrets kontaktperson.

Tjänsten använder så kallade kakor, dvs. cookies. En kaka är en liten textfil som sänds till en användares dator och sparas där för att den som underhåller webbsidorna skall kunna känna igen dem som ofta besöker sidorna, underlätta inloggning för besökarna och sammanställa information om besökarna. Med hjälp av den här informationen är det möjligt att kontinuerligt förbättra innehållet på sidor. Kakor skadar inte en användares dator eller filer. Med hjälp av kakor är det möjligt att erbjuda kunder information och tjänster som motsvarar varje kunds individuella behov.

Om användaren inte vill tillåta att tjänsten får ovannämnd information med hjälp av kakor, är det möjligt att inaktivera kakor-funktionen i de flesta webbläsare.

Det är dock bra att lägga märke till att kakor kan behövas för att vissa upprätthållna webbsidor och tjänster skall fungera på vederbörligt sätt.

Registrets användningssyfte är att verkställa Tekla eTjänster, Ansökning om tomt -tjänsten. Tjänsten används för att behandla och göra upp statistik över tomtansökningar. Meddelanden skickas även till tjänstens användare angående deras sak.

Registret består av följande information:
  • Användarnamn och lösenord
  • Tomter som ansöks samt tomtens information
  • Eventuellt anbudspris på tomten
  • Sökandens uppgifter (namn, adress, telefon, epostadress, personsignum/FO-nummer, hemkommun, flyttningsår till kommunen, befintligt skyddsförbud, direktmarknadsföringsförbud)
  • Arbetsgivarinformation
  • Företagsinformation
  • Nuvarande boende
  • Familjeuppgifter
  • Planerat byggprojekt
  • Övrig detaljerad information om byggprojektet
Information varierar beroende på typ av tomt.